Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

SP1CHOT.16.1.2019: Dostawa obiadów dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

28.11.2019 r.
Ogłoszenie o zamówieniu stanowiące wyciąg z treści zapytania ofertowego

SP1CHOT.16.1.2019: Dostawa obiadów dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Zamawiającym jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie, ul. Partyzantów 124, 05-123 Chotomów.
Telefon: (22) 772-62-84. Adres strony internetowej: http://www.spchotomow.edu.pl, adres strony Biuletynu Informacji Publicznej: http://www.sp1chot.jablonna.pl

Adres e-mail: szkolchot@poczta.onet.pl

Postępowanie oznaczone jest jako: SP1CHOT.16.1.2019. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz wyżywienia składającego się z obiadu (zupa, drugie danie, deser oraz picie) oraz odbiór odpadów żywieniowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie, ul. Partyzantów 124, 05-123 Chotomów

2. Szacunkowa liczba posiłków w okresie od 02.01.2020 r. do 25.06.2020 r.:

Obiady (zupa, drugie danie, deser oraz picie): 340 uczniów x 107 dni = 36 380 szt.

3. Szacunkowa liczba posiłków w okresie od 03.09.2020 r. do 22.12.2020 r.:

Obiady (zupa, drugie danie, deser oraz picie): 340 uczniów x 78 dni = 26 520 szt.

4. Podana liczba posiłków jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności od frekwencji uczniów. W związku z powyższym podana w ust. 2 i 3 liczba posiłków nie stanowi ostatecznego rozmiaru zamówienia i nie może stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem liczby i wartości dostaw.

5. Dostawa obiadów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw w nauce wynikających z przepisów:

1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego,

2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dniach, w których nastąpi przerwa w świadczeniu usługi najpóźniej na 2 dni przed wystąpieniem przerwy.

Zakład, w którym będą przygotowywane obiady, winien być zlokalizowany w promieniu odległości nie przekraczającym 25 km od siedziby Zamawiającego.

[…]

1. Nazwy i kody (CPV) stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień:

55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych
55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zrealizuje usługi w terminie od dnia 02.01.2020 r. do dnia 25.06.2020 r. oraz 03.09.2020 r. do 22.12.2020 r.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, którzy spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) posiada aktualny wpis do rejestru zakładów wydany przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do powołanej ustawy,

2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje w ramach jednej umowy przez okres minimum 8 miesięcy, co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowywaniu i dostarczeniu posiłków w systemie żywienia zbiorowego typu zamkniętego dla minimum 150 osób dziennie, przy czym wartość każdej z tych usług min. 200.000,00 zł brutto,

3) Dysponują jedną osobą, która zostanie skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającą kwalifikacje zawodowe* do wykonywania zawodu dietetyka oraz posiada min. 3 letnie doświadczenie w zawodzie dietetyka
* Zamawiający za kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu dietetyka uznaje:

a) ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika technologii żywienia w specjalności dietetyka, lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka, lub

b) rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra, lub

c) rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku,

4) Dysponują jedną osobą, która zostanie skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającą kwalifikacje zawodowe** do wykonywania zawodu kucharza oraz posiada min. 3 letnie doświadczenie w zawodzie kucharza
** Zamawiający za kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu kucharza uznaje:

a) ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie kucharza i uzyskanie dyplomu, lub

b) ukończenie technikum gastronomicznego i uzyskanie dyplomu w zawodzie kucharza lub technika przetwórstwa żywności, lub

c) ukończenie szkoły policealnej w zawodzie kucharza i uzyskanie dyplomu, lub

d) uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata na kierunku gastronomia i hotelarstwo,

2. Wykonawca dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie może polegać na potencjale innych podmiotów.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 1;

2) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu;

3) który nie wykonał albo nienależycie lub niestarannie wykonał wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego z zamawiającym (w szczególności będącym jednostkami oświatowymi), co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Wykluczenie wykonawcy następuje, jeżeli nie upłynęły 4 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, złożono wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęto postępowanie naprawcze lub został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie przy ul. Partyzantów 124, 05-123 Chotomów.

2. Termin składnia ofert upływa w dniu 5 grudnia 2019 r. o godzinie 15:00

3. Złożenie oferty w innym miejscu niż wskazany w ust. 1 może skutkować nie dotarciem oferty do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy wykonawcy. Oferta taka jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.

4. Oferta, która wpłynie do zamawiającego po określonym wyżej terminie nie będzie rozpatrywana.

5. Miejsce i termin otwarcia ofert Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego nr 1 w Chotomowie, ul. Partyzantów 124, 05-123 Chotomów: w dniu 5 grudnia 2019 r. o godzinie 15:30.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) Zamawiający przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej będzie postępować zgodnie z wymaganiami zapytania oraz kierować się przesłankami określonymi w kryteriach oceny ofert.

2) Zamawiający stosować będzie ocenę punktową.

3) Przy ocenie wykonawcy będą brane pod uwagę niżej wymienione kryterium

1) cena – 80 pkt

2) doświadczenie wykonawcy – 20 pkt

4) W kryterium „cena”, oferty będą oceniane na podstawie następującego wzoru:

Cob min.
Kc = --------------- x 80 pkt
Cob ocen.

gdzie:
Cob min. – cena wynikowa oferty o najniższej cenie wynikowej
Cob ocen. – cena wynikowa oferty ocenianej

Cena wynikowa, będąca przedmiotem porównania składanych ofert pod względem kryterium cenowego, zostanie ustalona poprzez zastosowanie algorytmu:

Cob = 62900 x 0,01 x A + 62900 x 0,37 x B + 62900 x 0,62 x C

Gdzie:
A: cena ofertowa brutto za (jedną) zupę
B: cena ofertowa brutto za (jedno) drugie danie z deserem i piciem
C: cena ofertowa brutto za (jeden) zestaw obiadowy (zupa i drugie danie z deserem i piciem)

5) W kryterium „doświadczenie wykonawcy” oferty będą oceniane przez przyznanie wykonawcy 5 punktów za każdą wykonaną lub wykonywaną w ramach jednej umowy przez okres minimum 8 miesięcy dodatkową usługę polegającą na przygotowywaniu i dostarczeniu posiłków w systemie żywienia zbiorowego typu zamkniętego dla minimum 150 osób dziennie, przy czym wartość każdej z tych usług min. 200.000,00 zł brutto, ponad minimum określone przez zamawiającego w Rozdziale V ust 1 pkt 2 zapytania tj. ponad jedną usługę, według wyszczególnienia:

1 dodatkowa usługa (ponad minimum określone przez zamawiającego w Rozdziale V ust 1 pkt 2 zapytania) - 5 pkt

2 dodatkowe usługi (ponad minimum określone przez zamawiającego w Rozdziale V ust 1 pkt 2 zapytania) - 10 pkt

3 dodatkowe usługi (ponad minimum określone przez zamawiającego w Rozdziale V ust 1 pkt 2 zapytania) - 15 pkt

4 lub więcej dodatkowe usługi (ponad minimum określone przez zamawiającego w Rozdziale V ust 1 pkt 2 zapytania) - 20 pkt

UWAGA: Usługi wykazane w ramach kryterium oceny ofert nie muszą być wykonane lub wykonywane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że wykonawca może wykazać usługę wykonaną lub wykonywaną w okresie np. 5, 7 lat przez upływem terminu składania ofert.

Wykonawca winien w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) określić dodatkowe usługi, ponad te minimum określone przez zamawiającego.

6) Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

7) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia wykonawcy.

8) Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

9) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 7: wzór umowy
Załącznik nr 8: wytyczne
Załączniki nr 1-6 do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 28.11.2019 r., godz. 12.56
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 28.11.2019 r., godz. 12.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.11.2019 r., godz. 12.56Adam PodemskiEdycja strony
28.11.2019 r., godz. 12.56Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 89 razy.